Program konferencie

ONLINE: PIATOK 21. mája 2021
I. blok: 8.00 – 11.30
II. blok: 12.00 – 16.30

NEPOKOJNÉ A NEPOZORNÉ DIEŤA V ŠKOLE I DOMA. ČO S TÝM?

PhDr. Lidmila Pekařová (ČR)   

Čo je nepokoj, nepozornosť a čo už sú diagnózy ľahká mozgová dysfunkcia (ĽMD) a porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou (ADHD)? Kedy ide naozaj už o dysfunkciu – poruchu a kedy nie? Kedy je dieťa len nevychované a ako to spoznať? Ako pedagogicky správne riešiť vyrušovanie v prostredí školy? Kedy a ako zaraďovať takéto deti z MŠ do základnej školy?

Praktická a otvorená prednáška o tom, ako pomôcť nepokojnému a nepozornému dieťaťu v domácom i školskom prostredí.


CHLAPCI A DIEVČATÁ – ROZDIELY V PRÍSTUPE A VO VÝCHOVE

Mgr. Milan Studnička (ČR)

Aké sú hlavné rozdiely v prístupe k chlapcom a dievčatám a prečo? Ako komunikovať s deťmi, aby sme dokázali nastaviť hranice láskavou formou? Ako riešiť konflikty medzi dvomi a viacerými deťmi? Prečo sú chlapci oveľa bojovnejší ako dievčatá a môžeme deťom ublížiť, ak nevnímame tieto rozdiely?

Prednáška o tom, aké sú základné princípy výchovy, ktoré v žiadnom prípade v priebehu vývinu dieťaťa nie je možné obchádzať. Zrozumiteľne podané základné zákonitosti, vďaka ktorým môžu celkom vymiznúť viaceré problémy v správaní detí.


ROZVÍJANIE RANEJ JAZYKOVEJ GRAMOTNOSTI DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Aký význam má pre dieťa jazykovo podnetné prostredie? Ako čítanie ovplyvňuje psychický vývin detí? Aký dosah má to, že deťom v útlom detstve čítame, na ich úspešnosť v škole? Ako prirodzene rozvíjať ranú jazykovú gramotnosť detí?

Príspevok priblíži súčasné poznatky o vývine ranej jazykovej gramotnosti detí predškolského veku. Opiera sa o výsledky výskumov, ktoré dokumentujú, že  prítomnosť jazykovo podnetného prostredia bohatého na písanú reč, literatúru a knižnú kultúru má mimoriadny význam a špecifický rozvojový potenciál.  Že čítanie deťom má priaznivý vplyv a zasahuje prakticky do všetkých oblastí  psychického vývinu dieťaťa (jazykovej, kognitívnej, sociálnej i emocionálnej), a že je jedným z najvýznamnejších predpokladov úspešnosti v ďalšom školskom vzdelávaní. Prostredníctvom cieľov a overených didaktických princípov, z ktorých vychádza súčasná kurikulárna koncepcia jazykovej výchovy pre materské školy, ukáže, ako k rozvíjaniu ranej jazykovej gramotnosti detí prirodzene pristupovať, aké podmienky, spôsoby či stratégie práce s textom sú v dlhodobej perspektíve úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti účinné a efektívne.


ČO POTREBUJE DIEŤA VEDIEŤ, ABY SA NAUČILO ČÍTAŤ A PÍSAŤ?

Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD.

Ktoré schopnosti je potrebné rozvíjať v predškolskom veku, aby dieťa ľahšie zvládlo osvojovanie čítania a písania v 1. ročníku? Kedy je dieťa pripravené do školy z hľadiska bezproblémového osvojovania čítania a písania? Aké deti možno považovať za rizikové z hľadiska rozvinutia sa dyslexie v školskom veku?

Prednáška predstaví čítanie a písanie ako schopnosti jazykovej povahy. Odpovie na otázky, čo je čítanie a písanie a ako sa tieto schopnosti rozvíjajú v predškolskom a mladšom školskom veku. Lektorka sa bude venovať vzájomnému vzťahu medzi čítaním a písaním, ako sa vzájomne ovplyvňujú vo vývine. Predstaví výsledky slovenských výskumov o ranej gramotnosti, ktoré poukazujú na to, čo môžu učitelia v materských školách urobiť preto, aby deti išli do školy pripravené lepšie. Hovoriť bude o dôležitých schopnostiach, tzv. prekurzoroch gramotnosti, ktoré je možné hodnotiť ešte predtým, ako sa dieťa začne učiť čítať a písať, a to umožňuje zachytiť rizikové deti z hľadiska dyslexie už v predškolskom veku.


Témy pôjdu do hĺbky, každej sa budeme venovať 1,5 – 2 hodiny a vždy bude vyhradený aj priestor na otázky účastníkov a diskusiu.

 

V online chate sa môžete spýtať  prednášajúcich na všetko, čo vás o deťoch zaujíma zo psychologického, z výchovného, logopedického či jazykového hľadiska...

 

 


Zmena programu vyhradená.