Program konferencie

PONDELOK 30. mája 2022
8.00 – 16.30

Stretneme sa o:

LOGOPÉDIA V KOCKE ALEBO ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ PRI AKTIVITÁCH S DEŤMI

Mgr. Mária Košútová   

 • S akými druhmi narušenej komunikačnej schopnosti sa najčastejšie stretávame u detí v predškolskom a ranom školskom veku?
 • Ako môžeme pomôcť dieťatku so zajakavosťou?
 • Čo poradiť rodičom, ktorých trojročné dieťa ešte nerozpráva?
 • Kedy je zachrípnutý hlas u detí rizikový a ako môžeme chrániť svoje hlasivky?
 • Kedy by mali deti čisto vyslovovať L, R, sykavky a iné hlásky?
 •  Ako pomôcť predškolákom pripraviť sa na budúce čítanie a písanie?

Prednáška predstaví, aké ťažkosti s rečou a jazykom môžu mať deti vo veku 3 – 8 rokov a ako s nimi formou hry pracovať na zlepšení ich komunikačných schopností. Krátko si povieme o zajakavosti u detí v predškolskom veku. Budeme sa rozprávať o deťoch s hyperkinetickou dysfóniou, ktorá vzniká z nesprávneho používania a zneužívania hlasu a predstavíme si základné pravidlá hlasovej hygieny. Povieme si, aké komunikačné stratégie uplatniť u menších detí, ktoré nevedia verbálne vyjadriť svoje potreby a pocity a tiež u detí, ktoré majú oslabené porozumenie hovorenej reči. U starších detí sa naučíme, kedy je ich výslovnosť ešte v poriadku a kedy im už treba odporučiť logopédiu. Na záver si povieme, ako ovplyvňuje schopnosť fonematického uvedomovania čítanie a písanie v škole. 


DIEŤA NIE JE MALÝ DOSPELÝ A DOSPELÝ NEMÁ BYŤ VEĽKÝM DIEŤAŤOM

Mgr. Jiří Halda

 • Ako vychovať z dieťaťa vnútorne spokojného a dobrého dospeláka?
 • Ako môžu pomôcť práve pedagógovia v MŠ?
 • Prečo je podpora sociálnej zrelosti dieťaťa taká dôležitá a aký má presah do dospelosti?
 • Prečo sa niektorí dospelí správajú ako deti?
 • Čo sa mohlo stať počas ich detstva?

Rodič i učiteľ majú rovnaký spoločný záujem: aby dieťa zvládlo nástup do MŠ a potom do ZŠ, aby mu zmena prostredia bola na úžitok, aby bolo v MŠ  i ZŠ spokojné, zvládlo požiadavky, ktoré sú naň kladené, a rozvíjalo sa nielen z hľadiska kognitívnych schopností, ale i emócií a sociálnych zručností. Počas prednášky sa budeme venovať otázke samostatnosti dieťaťa, jeho emocionálnej nezávislosti, sociálnej zrelosti a rozvíjaniu aktívnych a počas celého života dôležitých stereotypov. A tiež sa zamyslíme, aké chyby asi urobili rodičia, ak sa ich dieťa, hoci je inak zdravé, správa v dospelosti – najmä vo vzťahoch – ako dieťa.


WORKSHOP: TAJOMSTVÁ VČIEL

Mgr. Katarína Ofúkaná

Súčasťou konferencie bude aj workshop včelárky a lektorky environmentálneho a zážitkového vzdelávania Mgr. Kataríny Ofúkanej. Predstaví krásu včiel, ich výnimočnosť  a dary. Interaktívnou formou sa dozviete zaujímavé informácie o včelách a ich živote. Môžete pozorovať včely priamo v úli, ochutnať med priamo od včelára – jej manžela alebo si vyrobiť sviečku zo včelieho vosku.

ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ MINIMUM ALEBO MÁME V MŠ AJ DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM

PaedDr. Eva Gelányiová

 • Aké praktické informácie ponúka učiteľom i rodičom špeciálna pedagogika?
 • Ako môžem ako pedagóg v MŠ využiť východiská špeciálnej pedagogiky pri integrácii detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)?
 • Ako rozvíjať silné stránky dieťaťa so ŠVVP?
 • Ako viesť deti, aby dokázali prijať a pochopiť inakosť kamaráta?
 • Ako dieťa so ŠVVP môže pozitívne vplývať na klímu v MŠ?
 • Aké sú aktuálne legislatívne zmeny v tejto oblasti?

Príspevok ponúkne praktický náhľad do potrieb detí so ŠVVP. V rámci špeciálnopedagogického minima získate stručný prehľad charakteristík detí s najčastejšími ŠVVP v MŠ. Poskytneme z praxe vychádzajúce tipy, ako pristupovať k dieťaťu s konkrétnymi ŠVVP. Zároveň sa  dozviete aj o aktuálnych legislatívnych zmenách v MŠ, ktoré súvisia s výchovou a vzdelávaním detí so ŠVVP. Budeme hovoriť nielen o potrebách detí so ŠVVP, ale ponúkneme aj návody, ako s nimi pracovať, ako vnímať ich inakosť, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania rozvíjali ich silné stránky a kompenzovali ich oslabenia a zároveň sa vytvárali dobré vzťahy s ostatnými deťmi.


NARATÍVNE SCHOPNOSTI: PREČO JE DÔLEŽITÉ ICH ROZVÍJAŤ A AKO NA TO?

Mgr. Monika Nemcová

 • Čo sú to naratívne schopnosti?

 • Ako sa produkcia a porozumenie naratív vyvíja v predškolskom veku?

 • Ako rozprávanie súvisí s budúcou akademickou úspešnosťou dieťaťa?

 • Čo je to teória mysle a ako súvisí s rozprávaním príbehov?

 • Ako prispôsobiť vlastnú komunikáciu tak, aby sme čo najviac podporili naráciu u detí?

 • Akými aktivitami rozvíjať produkciu a porozumenie príbehov u detí?

Predškolský vek je z pohľadu vývinu reči typický objavením a rozvíjaním naratívnych (rozprávačských) schopností. V príspevku lektorka ponúkne informácie o tom, ako sa vyvíja schopnosť rozprávať príbeh a čo môžeme od dieťaťa v predškolskom veku v tejto oblasti očakávať. Vysvetlíme si, ako súvisia naratívne schopnosti detí s ich s budúcou akademickou úspešnosťou, predovšetkým s čitateľskou gramotnosťou. Okrem toho bude témou naratívny prístup zo strany dospelých a jeho vplyv na detské rozprávanie. Lektorka sa bude zaoberať aj „teóriou mysle“ a tým, ako súvisí a naratívnymi schopnosťami. V neposlednom rade sa poslucháči dozvedia, aké sú  benefity, ktoré vyplývajú z rozprávania a čítania príbehov s deťmi. Nebudú chýbať ani praktické tipy a návody, ako podporiť naratívne schopnosti u detí.


Témy pôjdu do hĺbky, každej sa budeme venovať 1 – 2 hodiny a vždy bude vyhradený aj priestor na otázky účastníkov a diskusiu.

 

Prednášajúcich sa môžete spýtať  na všetko, čo vás o deťoch zaujíma zo psychologického, z výchovného či logopedického hľadiska...


Zmena programu vyhradená.