PaedDr. Eva Gelányiová (SK)

Špeciálna pedagogička, ktorá sa už viac ako 33 rokov venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Študovala na Univerzite Komenského v Bratislave, pôsobila v Špeciálnej základnej škole internátnej v Leviciach, vzdelávala deti s autizmom, prednášala na vysokej škole a absolvovala desiatky kurzov a seminárov. Je členkou Asociácie špeciálnych škôl a poradní, spoluautorkou učebnice Slovenský jazyk a Pracovný zošit pre 4. ročník ŠZŠ (2006), spoluriešiteľkou Vzdelávacieho programu pre žiakov s vývinovými poruchami učenia (2009), lektorkou akreditovaného programu pre učiteľov Špecifické vývinové poruchy učeniam... Od roku 2005 je zriaďovateľkou a riaditeľkou Súkromného centra špeciálnopedagogického poradenstva v Leviciach.

V našom vydavateľstve vydala postrehovú didaktickú hru BYSTRÍK, v spoluautorstve s I. Drangovou príručky pre žiakov: Bystríkova pomôcka SLOVENSKÝ JAZYKBystríkova pomôcka MATEMATIKA (aktualizované vydania vyšli v septembri 2021). Počas pandémie pripravila pre rodičov a pedagógov bezplatné PDF príručky: Bystríkove poruchy učenia, Aladárov Aspergerov syndróm, Cypriánov svet s ADHD, Elizabet a jej výnimočnosť...

Na konferenciu si pripravila tému: ŠPECIÁLNOPEDAGOGICKÉ MINIMUM ALEBO MÁME V MŠ AJ DETI SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM.

Mgr. Jiří Halda (CZ)

Terapeut, špeciálny pedagóg a známy lektor v odbore predškolskej pedagogiky, ktorý sa zameriava predovšetkým na problematiku výchovy detí, predškolskú zrelosť a procesy učenia. V oblasti personálneho poradenstva sa zaoberá vzťahmi, vnútorným prežívaním a osobnostným náhľadom.

Znepokojuje ho nerešpektovanie pravidiel vo výchove a vzťahoch. Je spoluautorom publikácie Jsi tam, brácho? a vydal aj knihu venovanú výchove Maličkosti. Jeho životné motto: Kto chce, hľadá spôsoby, kto nechce, hľadá dôvody.

Tohtoročnou témou jeho prednášky je: DIEŤA NIE JE MALÝ DOSPELÝ A DOSPELÝ NEMÁ BYŤ VEĽKÝM DIEŤAŤOM.

Mgr. Mária Košútová (SK)

Študovala odbor logopédia na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Má skúsenosti s vedením individuálnej a skupinovej terapie, diagnostikou narušenej komunikačnej schopnosti, prácou s deťmi v predškolských i zdravotníckych zariadeniach aj prácou s rodičmi. Objektom jej záujmu sú najmä raná intervencia, narušený vývin reči a problémy s výslovnosťou hlások.

Je autorkou pracovného zošita Sykavky zábavne, logopedickej hry Šikovný jazýček, ktorá vyšla aj v novej verzii: Čarovná logopédia – Nový šikovný jazýček, aj spoluautorkou logokariet Od slov k vetám a kariet Básničková logopédia. 

Prihovorí sa s témou: LOGOPÉDIA V KOCKE ALEBO ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ PRI AKTIVITÁCH S DEŤMI.

Mgr. Monika Nemcová (SK)

Absolventka magisterského štúdia v odbore logopédia. Interná doktorandka na Katedre logopédie Pedagogickej fakulty UK v Bratislave. Výskumne sa zameriava na naratívne schopnosti predškolákov. Je spoluautorkou slovenskej adaptácie naratívneho nástroja MAIN: Hodnotenie naratívnych schopností pre multilingválne deti.

Prednášať bude na tému: NARATÍVNE SCHOPNOSTI: PREČO JE DÔLEŽITÉ ICH ROZVÍJAŤ A AKO NA TO?

Mgr. Katarína Ofúkaná (SK)

Absolventka environmentálnej výchovy na Prírodovedeckej fakulte UMB v B. Bystrici sa už 15 rokov venuje environmentálnemu vzdelávaniu detí i dospelých. Je aj vášnivou včelárkou, a preto založila projekt Včelárova žena a lektoruje zážitkovou formou o tajomstvách, kráse a význame včiel. Pozývajú ju do škôl, aby interaktívnym spôsobom ukázala deťom, prečo sú včely také dôležité pre nás život a čo pre ne môžeme urobiť. Jej workshopy absolvovalo už 1500 detí a dospelých. 

Počas konferencie ponúkne workshop: TAJOMSTVÁ VČIEL.