PhDr. Lidmila Pekařová (CZ)

Po ukončení štúdia na Filozofickej fakulte Masarykovej univerzity v odbore psychológia a po úspešnom rigoróznom štúdiu sa rozhodla pre klinickú profesiu, zložila atestačné skúšky a 33 rokov pracovala v Hamzovej odbornej liečebni (HL) v Luži-Košumberku. V rokoch 1995 až 2013 pôsobila ako primárka Rehabilitačného a diagnostického centra HL. Zároveň od roku 1992 pracuje ako poradenský psychológ v SPC Svítání a obhajuje stanoviská etickej starostlivosti o telesne a duševne postihnutých, zároveň sa usiluje diplomaticky pôsobiť na tých, ktorí majú v rukách osudy často nešťastných detí.  

V roku 2006 vydala knihu Jak žít a nezbláznit se – šlabikár správnej výchovy. Rieši nielen to, čo robiť pri výchove, ale najmä celkom prakticky "ako na to". Nasledovala kniha SOS. Obe sa tešia veľkej popularite v ČR i SR a mali už niekoľko dotlačí. 

Má 33-ročnú prax v klinickej psychológii a prednáškových aktivitách pre pedagógov, rodičov a riadiacich pracovníkov. V ČR patrí medzi vyhľadávané lektorky.

prof. PhDr. Oľga Zápotočná, CSc.

Je samostatnou vedeckou pracovníčkou Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a profesorkou v odbore pedagogika na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity v Trnave, s vyhranenou profiláciou v oblasti výskumu a rozvíjania gramotnosti na úrovni primárneho a predprimárneho vzdelávania. V rámci svojej vedeckopublikačnej činnosti sa venuje otázkam výskumu čítania z pohľadu kognitívnych a sociokultúrnych teórií gramotnosti, pričom gramotnosť skúma v širších ekonomicko-spoločenských, kultúrnych i občianskopolitických súvislostiach. Je spoluautorkou nového Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a hlavnou autorkou vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia.

Okrem úzkeho kontaktu s univerzitnými pracoviskami v SR je aj v intenzívnom kontakte s aktuálnym dianím prostredníctvom pôsobenia v európskom výbore medzinárodnej asociácie čítania (IRA), v rámci ktorého bola hlavnou organizátorkou medzinárodnej konferencie o čítaní (Central European Conference on Reading, Bratislava, 2000). Otázkam diagnostiky a hodnotenia gramotnosti sa venovala ako členka medzinárodného tímu pri riešení projektu ELAP (Early Literacy Assessment Project, EU: COMENIUS – SOCRATES, 2001-2002), podieľala sa na analýzach prvých medzinárodných meraní čitateľskej gramotnosti a ďalších interpretáciách ich výsledkov. Taktiež sa zameriava na štúdium metakognície v čítaní a porozumení textu, špecificky z hľadiska možností rozvíjania jazykového potenciálu detí predškolského veku. 

Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD.

Vyštudovala Strednú pedagogickú školu v Prešove, Vysokú školu múzických umení v Bratislave v odbore tanečné umenie a Pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v odbore logopédia, z ktorého získala titul PhD. V súčasnosti pôsobí na Katedre logopédie PdF UK v Bratislave a v SCŠPP Inštitút detskej reči. Počas svojej práce v SZUŠ Prokofievova sa niekoľko rokov venovala deťom v materských školách, kde učila hudobno-pohybovú výchovu.

Je autorkou pracovného zošita Rozcvičme si jazýček – ilustrovaná logopedická rozcvička, rovnomenného oromotorického pexesa, pracovného zošita Robot Edko 1 a spoluautorkou edukačnej pomôcky s autokorekciou Slabiky s robotom Edkom. Všetky jej vydané materiály odporúča Slovenská asociácia logopédov.

Mgr. Milan Studnička (CZ)

Pracuje ako psychológ. Zameriava sa na individuálne konzultácie i na prácu s deťmi a rodinou v ich domácom prostredí. Prednáša o komunikácii, výchove a vlastnom sebarozvoji, spolupracuje s Českou úniou športu v rámci školenia trénerov jednotlivých športových zväzov na prednáškach, ako pristupovať k deťom. Vyštudoval Fakultu telesnej výchovy a športu na Karlovej univerzite v Prahe, ďalej psychológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci, absolvoval aj päťročný sebaskúsenostný daseinsanalytický výcvik. V roku 2006 sa stal šťastným otcom a obmedzil väčšinu svojich aktivít, aby sa mohol naplno venovať synovi.

Spoluzakladal vzdelávací portál www.dovychovat.cz. Je spoluautorom publikácie Každá bolesť má svoju príčinu a v týchto dňoch mu vychádza Pohodové rodičovstvo.