Mgr. art. Lenka Barilíková Spišáková, ArtD. (SK)

Divadelná a televízna herečka, speváčka a pedagogička, absolventka odboru herectvo na VŠMU. Divákom je známa z významných činoherných inscenácií a muzikálov či televíznych seriálov. Účinkovala v Radošinskom naivnom divadle, v divadle Nová scéna, v Slovenskom národnom divadle, v Štúdiu L+S, v súčasnosti je členkou umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v Nitre.
Od roku 2013 pôsobí aj ako pedagogička herectva a javiskovej reči na Katedre spevu Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave. Špecializuje sa na techniku hlasu, vedie vlastné workshopy hereckých techník. Prednáša na JAMU v Brne, na medzinárodných sympóziách a konferenciách. 
Je autorkou projektu Sebavedomie v hlase, ktorý pomáha hľadať nové cesty používania hlasu, tela, gest v komunikácii a vedomou prácou otvárať cesty k zneniu, hlasu, reči, komunikácii so sebou a svetom. 

Témou jej zážitkovej prednášky bude využitie hlasu a ticha pri aktivitách s deťmi i to, ako sa o hlas starať. 

PaedDr. Adelaida Fábianová (SK)

Vyštudovala klinickú logopédiu na Univerzite Komenského, postgraduálne špecializačné štúdium klinickej logopédie na Slovenskej zdravotníckej univerzite. Aktuálne je doktorandkou na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde sa venuje problematike poruchy prehĺtania u detí.
Viac ako štvrťstoročie pracuje prevažne s deťmi, ale i s dospelými s neurovývinovými a neurogénnymi poruchami. Praktické skúsenosti nadobudla vo Fakultnej nemocnici v Bratislave, v centre pedagogicko-psychologického poradenstva, špeciálnopedagogického poradenstva a v neurorehabilitačnom centre v Piešťanoch kde pôsobí dodnes. Odborné stáže absolvovala na viacerých zahraničných klinikách.
Je autorkou monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia, spoluautorkou v publikáciách Poruchy polykání a Logopedarium. Publikuje aj v mnohých odborných časopisoch, lektoruje odborné kurzy a workshopy na Slovensku i v zahraničí.
V našom vydavateľstve aktuálne pripravujeme vydanie jej novej publikácie o oromotorike.

Lektorka ponúkne informácie o oromotorickom systéme, ako aj možnosti jeho rozvoja v prostredí MŠ či doma. 

PhDr. Robert Krause, PhD., MBA (SK)

Známy neuropsychológ, pedagóg a lektor a školiteľ. Absolvoval postgraduálne certifikačné štúdium v odbore neuropsychológia na Karlovej univerzite v Prahe a štúdium Executive Master of Business Administration na Paneurópskej vysokej škole.
Okrem iných aktivít  pôsobil aj ako dobrovoľník na detskej onkológii, v organizácii UNICEF či v projekte Školy pre Afriku. V súčasnosti zastrešuje významné programy neurovied a neuropsychológie v Mexiku, Španielsku a v Afrike.
V súčasnosti prednáša na UKF v Nitre a Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je odborným garantom online seriálu televízie Markíza ­ s názvom Spoznaj myseľ s Dr. Krause. Počas pandémie COVID-19 bol súčasťou odborného konzília predsedu vlády SR.
Je tvorcom série kníh Detský mozog, v ktorej zatiaľ vyšli prvé dve publikácie: Detský mozog: Novorodenec a Detský mozog: Batoľa.

Prednášajúci predstaví zaujímavé informácie o tom, ako sa vyvíja a učí mozog dieťaťa. 

PhDr. Jan Svoboda (CZ)

V odborných i laických kruhoch uznávaný český psychológ, psychoterapeut, pedagóg a lektor. Skúsenosti získaval v poradenskej praxi ako samostatný psychológ a rodinný terapeut. Zaoberá sa témami školskej psychológie, psychológie rodiny, krízovou komunikáciou v školskom i domácom prostredí aj psychohygienou. 
V súčasnosti pôsobí na Pedagogickej fakulte Ostravskej univerzity, prednáša na sympóziách, konferenciách, vedie workshopy a publikuje v ČR i SR. 
Okrem vysokoškolských skrípt je autorom populárno-náučných publikácií Agrese a agresivita, Krizové situace výchovy a výuky, Jak obohatit výuku, kurzy (i sebe), Lidský vztah a jeho role při řešení problémů...

Prednáška ponúkne pohľad do sveta emócií detí aj dospelých vrátane inšpiratívnych praktických cvičení. 

Konferenciou bude sprevádzať:

PaedDr. Lucia Senajová Dobrodenková (SK)

Pedagogička a redaktorka. Pôsobila v školstve i v štátnej správe. V roku 2009 založila spolu s E. Hodkovou pedagogické vydavateľstvo INFRA Slovakia, ktoré vedie. Viac ako štrnásť rokov sa venuje redigovaniu a tvorbe materiálov pre deti a pedagógov. Organizuje vzdelávacie podujatia a webináre pre učiteľov i rodičov a od roku 2017 konferenciu o celostnom rozvoji dieťaťa HLAVA, RAMENÁ, KOLENÁ, PALCE...
Je spoluautorkou pracovných zošitov Bodka a Čiarka – hra s ceruzkou, Bodka a Čiarka v rozprávkach,  autorkou edukariet Hry so slovami a vetami... a myšlienky autokorektívnych kariet edície ROBOT EDKO. Pre deti napísala na základe osobnej skúsenosti knižku: O Rudkovi so šmatlavým jazýčkom, za ktorú získala v r. 2021 na podujatí OZ Malíčka pod záštitou prezidentky SR ocenenie Purpurové srdce. Na besedách s deťmi hovorí o tom, že každé dieťa je výnimočné, že k šťastiu netreba veľa a deti so zdravotným znevýhodnením túžia po kamarátstve a celkom obyčajnom živote.
Ako lektorka viedla niekoľko webinárov o možnostiach rozvoja detí s viacnásobným znevýhodnením. V roku 2022 ju nadácia Pontis a medzinárodná organizácia Ashoka zaradila medzi inšpiratívynch ľudí, ktorí sa usilujú robiť Slovensko lepším.