Program konferencie

PONDELOK 27. mája 2019

OSEM DÔLEŽITÝCH MALIČKOSTÍ, KTORÉ JE DOBRÉ VEDIEŤ O EMOCIONÁLNEJ, SOCIÁLNEJ A ŠKOLSKEJ  ZRELOSTI CHLAPCOV A DIEVČAT

Mgr. Jiří Halda (CZ)

Prečo nie je dobré zvýhodňovať deti podľa pohlavia? Prečo by malo dieťa robiť to, čo ho baví a ešte k tomu aj s radosťou? Prečo je nesmierne dôležité, aby deti pochopili, že druhí ľudia sú dôležití a spolupráca je prospešná? Prečo by sme sa mali naučiť hovoriť NIE citovo neutrálnym spôsobom? Ako sa dá podporovať zdravé sebavedomie dieťaťa? Prečo sú obyčajné veci pre deti dôležité? Prečo chlapci radšej súťažia a dievčatá hľadajú spojencov? Pozrieme sa spolu do psychiky detí a na parametre, ktoré môžeme ako učitelia a rodičia ovplyvňovať, a podľa kvality nášho vplyvu tak pôsobiť na ich úspešnosť v živote. Budeme si všímať rozdiely medzi pohlaviami, kultúrne stereotypy, spoločenské normy, sociokultúrne zázemie, dotkneme sa sveta emócií aj školskej zrelosti chlapcov a dievčat. Chýbať nebudú príklady z reálneho života a tipy z dlhoročnej praxe.

AKO SKROTIŤ TIGRÍKA ALEBO ČO PLATÍ NA HYPERAKTÍVNE DETI?

Kamila a Petr Kopsovci (CZ)

Dieťa predškolského veku má svoje špecifiká, ktoré je potrebné zohľadniť v prístupe ku nemu. Spoločne nahliadneme do skrytých zákutí detskej mysle. Objavíme, kde, kedy a ako sa tvorí základ prijatia u dieťaťa a dôsledky, ktoré si dieťa nesie do ďalšieho života, ak toto prijatie nebolo naplnené. Preberieme problémy spojené so vznikom a prenosom narušenej osobnosti dieťaťa (kedy a prečo vzniká). Zameriame sa na vznik hyperaktivity a možnosti, ako ju čo najviac eliminovať v prostredí materskej školy i doma. Celé vystúpenie vychádza z mnohoročných praktických skúseností a ich aplikácie do školského i rodinného prostredia.

"PLEČO JE LYBA ČELVENÁ?" alebo VÝVIN FONETICKO-FONOLOGICKEJ JAZYKOVEJ ROVINY V PREDŠKOLSKOM VEKU

Mgr. art. Mgr. Martina Zubáková, PhD.

Ako možno hravou formou stimulovať vývin artikulácie v prostredí materskej školy alebo doma? Ako cvičiť motoriku artikulačných orgánov? Čo je normálne vo vývine artikulácie a čo už patrí do kompetencie logopéda? Poukážeme na hranicu medzi normálnym a oneskoreným vývinom reči, na rozdiel medzi fonologickou a artikulačnou poruchou. V prostredí materskej školy môžu učiteľky stimulovať vývin reči – artikulácie prostredníctvom oromtorických cvičení. Prakticky si vyskúšame oromotorickú riekanku z pracovného zošita „Rozcvičme si jazýček“ – ako ju aplikovať v prostredí bežnej materskej školy, ale i doma. Riekanka je vhodným prípravným cvičením na osvojenie výslovnosti artikulačne náročných hlások Č, Š, Ž, C, S, Z, L a R.

PREBUĎME S DEŤMI ZVUKY, ČO SKRÝVAJÚ ICH RUKY

Mgr. Tono Gúth a RYTMIKA.sk

Na interaktívnom hudobnom workshope Tona Gútha a jeho školy RYTMIKA.sk  spoznáte  veľa hudobných nástrojov z rôznych kultúr sveta, vyskúšate si techniku hrania, zoznámite sa s niektorými základnými rytmami a aj s postupom, ako tvoriť a udržať ľubovoľný rytmus. Talent a hudobné vedomosti vôbec nie sú dôležité.  A to, čo zažijete, môžete potom odovzdať deťom.

SRDCE, HLAVA, OKO, UCHO – ŠTYRI KĽÚČE K EFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCII S DEŤMI

Kamila a Petr Kopsovci (CZ)

Ako zaujať všetky deti v triede či v skupine alebo kto vidí, nemusí počuť, a kto rozumie, nemusí vidieť. Buďme majstrami komunikácie s deťmi. Poznanie štyroch jednoduchých archetypálnych komunikačných skupín nám umožní nielen dorozumieť sa s každým dieťaťom, ale dokážeme tak poznať aj ich motiváciu a skutočné potreby.  Hráme sa so slovami, obrazmi, pocitmi a logikou, môžeme sa tešiť z toho, že rozumieme všetkým deťom.

27. 5. 2019 od 8.00 hod. do cca 17.00 hod.